Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ekstramotek.pl


SPIS TREŚCI:
1. Postanowienia Ogólne
2. Usługi Elektroniczne W Sklepie Internetowym
3. Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży
4. Sposoby I Terminy Płatności Za Produkt
5. Koszt, Sposoby I Termin Dostawy Oraz Odbioru Produktu
6. Reklamacja Produktu
7. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń Oraz Zasady Dostępu Do Tych
Procedur
8. Prawo Odstąpienia Od Umowy
9. Postanowienia Dotyczące Przedsiębiorców
10. Dane Osobowe W Sklepie Internetowym
11. Postanowienia Końcowe

Sklep Internetowy www.ekstramotek.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw
przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż
postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o
Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani
ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów
prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej
niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i
należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ekstramotek.pl prowadzony jest przez Mirosława
Strzyżewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MS Mirosław Strzyżewski wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
Łabiszyn-wieś 63, 89-210 Łabiszyn, NIP 562-119-11-28, REGON 091631681 adres poczty elektronicznej:
sklep@ekstramotek.pl, numer telefonu: 734103441.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze
Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego
Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady
wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której
dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i
poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie
Konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego
koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność
do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez
Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane
przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom
automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego
informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:
www.ekstramotek.pl na platformie sklepowej Sote.
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA– Mirosław Strzyżewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
MS Mirosław Strzyżewski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca
wykonywania działalności i adres do doręczeń: Łabiszyn-wieś 63, 89-210 Łabiszyn, NIP 562-119-11-28, REGON
091631681, adres poczty elektronicznej: sklep@ekstramotek.pl, numer telefonu: 734103441.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność
do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia,
Newsletter, Poleć znajomemu oraz Zamieszczanie opinii.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę
– (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia
Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W
Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i
nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami
niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.1.1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
2.1.1.2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem,
akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
2.1.1.3. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim
przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych
Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
2.1.1.4. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie
warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie
Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia
Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
2.1.1.5. Informacje o polityce prywatności znajdują się w zakładce Polityka Prywatności
2.1.1.6. Dane osobowe zbierane przez MS Mirosław Strzyżewski za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
2.1.1.7. Usługa Elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma
możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie
stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@ekstramotek.pl lub też pisemnie na adres: Łabiszyn-wieś 63, 89-210 Łabiszyn. W przypadku zgłoszenia
żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
2.1.1.8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w
przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów
prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest
uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony
Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę
zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu
dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu
rejestracyjnym.
2.1.1.8. Klient nie jest uprawniony do:
- zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w pkt. 2, danych osobowych osób trzecich oraz
rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
- zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w pkt.2, treści o charakterze reklamowym i/lub
promocyjnym.
2.1.1.9. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w pkt.2
Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw
pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze
zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo
naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za
obraźliwe)
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy
społeczne lub obyczajowe.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w
ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w pkt.2 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do
treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że
mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie
prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez
Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje
po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2)
kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do
tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu
Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i
nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość
Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących
konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego
zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie
Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i
kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego
checkboxa w trakcie zakładania Konta. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje
niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym
potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi
Newsletter.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma
możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez
wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@ekstramotek.pl lub też pisemnie na adres Łabiszyn wieś 63, 89-210 Łabiszyn
2.1.3.2. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy,
wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi
nieodpłatnej Newsletter. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się
z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w
ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
2.1.4. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłanie przez
tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed
wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć
znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić
wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego
Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z przedmiotowej usługi.
Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu
wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.
2.1.5. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto
Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w
szczególności Towarów. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na
zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do
poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w
wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna
rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz
obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej
Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe
reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która
została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
- pisemnie na adres: Łabiszyn-wieś 63, 89-210 Łabiszyn;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ekstramotek.pl;
2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność
reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera
podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach
dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można
ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu
Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się
Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje
Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez
przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia
adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia
i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje
poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi
wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i
zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.
4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.3.1. Bank: Mbank
4.1.3.2. Numer rachunku: 02 1140 2004 0000 3102 7780 7599
4.1.4. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisów: PayPal, Płatności Blue Media i
Płatności Paynow – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce
„Formy płatności”
- kartą płatniczą- dostępne formy płatności kartami: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic,
Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Zwrot może być dokonany w inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami- na wyraźne życzenie i wyraźną zgodę Klienta. 
- gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia
zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
4.1.5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności Paynow jest Mbank (w tym przypadku realizacja zamówienia
rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po
otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Mbank o dokonaniu płatności przez Klienta);
4.1.6. Podmiotem świadczącym usługę płatności Blue Media jest Blue media S.A. (w tym przypadku realizacja zamówienia
rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po
otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Blue Media . o dokonaniu płatności przez Klienta)

4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem,
płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2
dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do
dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4.2.3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w pkt 4.2.1, Sprzedawca
ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie
zostaje anulowane, chyba, że dokonano indywidualnych ustaleń o sposobie dokonania płatności/ odbiorze towaru.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Europy.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy
Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu
Internetowego w zakładce „Termin dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
5.4.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.4.3. Przesyłka pocztowa i przesyłka pocztowa pobraniowa z opcją „odbiór w punkcie”
5.4.4. Przesyłka paczkomatowa i przesyłka paczkomatowa pobraniowa
5.4.5. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Łabiszyn-wieś 63, 89-210 Łabiszyn – w Dni Robocze, w godzinach
od 10:00 do 17:00.
5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w
trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy,
terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek
biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem- od dnia uznania rachunku bankowego lub
konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Przy płatnościach elektronicznych i płatności kartą - od momentu uzyskania
informacji o pozytywnej autoryzacji.
5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego
Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 dni Roboczych, chyba że w opisie
danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych
terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie
może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany
przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia
adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
następujący sposób:
5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem- od dnia uznania rachunku bankowego lub konta
rozliczeniowego Sprzedawcy. Przy płatnościach elektronicznych i płatności kartą - od momentu uzyskania informacji o
pozytywnej autoryzacji.
5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży.

6. REKLAMACJA PRODUKTU
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w
Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące
odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu
Internetowego w zakładce „Zwroty i Reklamacje towaru”.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: Łabiszyn-wieś 63, 89-210 Łabiszyn;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ekstramotek.pl;
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do
zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3)
danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że
Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt
wadliwy na adres: Łabiszyn-wieś 63, 89-210 Łabiszyn. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego
zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest
udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w
art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych
polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w
sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr
113, poz. 1214).
7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 889 866.
7.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania
sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i
przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
7.4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60
333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego
zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
może zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres Łabiszyn-wieś 63, 89-210 Łabiszyn;
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ekstramotek.pl;
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach
Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formularz zwrotu
towaru-odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego
własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez
niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z
Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym
odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do
odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Łabiszyn-wieś 63, 89-210
Łabiszyn.
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść
konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w
Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1.
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od
wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia
od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem
świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie
będących konsumentami.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym
konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym
wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych
roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby
płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez
Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego
konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub
uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w
przewozie przesyłki.
9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem
obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że
w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec
Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie
Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem,
bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również
za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży,
nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w
stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie
zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie
będącego konsumentem.
9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym
konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
9.10.Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
Internetowego jest Sprzedawca.
10.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są
- zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej, a także w ramach innych okoliczności określonych w regulaminie
10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
10.3.1.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub
przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
10.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą
płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu
powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
10.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać
złożone na przykład:
10.4.1.pisemnie na adres: Łabiszyn-wieś 63, 89-210 Łabiszyn;
10.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ekstramotek.pl
10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych
osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego
przed zawarciem danej umowy.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
12.2. Zmiana Regulaminu:
12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
12.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie
Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o
zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby
zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych
Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
12.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe
(np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych
Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności
zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub
wykonane Umowy Sprzedaży.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014
roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.
2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.