Polityka prywatności i Cookies

1. Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.ekstramotek.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

Właścicielem sklepu i jednocześnie administratorem danych jest: Mirosław Strzyżewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: MS Mirosław Strzyżewski  z siedzibą w Łabiszynie wsi 63, 89-210 Łabiszyn, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 562-119-11-28, REGON: 091631681

Dane osobowe zbierane przez MS Mirosław Strzyżewski za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Firma MS Mirosław Strzyżewski dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

2.  Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

2.1.Firma zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2.2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 2.3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a) adres e-mail; 
b) dane adresowe: 
- kod pocztowy i miejscowość; 
- kraj (państwo); 
- ulica wraz z numerem domu/mieszkania. 
c) imię i nazwisko; 
d) numer telefonu.

2.4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w punkcie 7. 

2.5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail; 
b) dane adresowe: 
- kod pocztowy i miejscowość; 
- kraj (państwo); 
- ulica wraz z numerem domu/mieszkania. 
c) imię i nazwisko; 
d) numer telefonu.

2.6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy; 
b) numer NIP.

2.7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

2.8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

2.9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

2.10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 2.11. Dane osobowe przekazane firmie MS Mirosław Strzyżewski podawane są dobrowolnie i związane są z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

3. Komu udostępniamy lub powierzamy dane oraz jak długo je przechowujemy?

3.1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta firma MS Mirosław Strzyżewski przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom firmy MS Mirosław Strzyżewski  co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające. 
korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie naszej firmy. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych; 
b) Administratorzy. 
korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

3.2. Lokalizacja. 
Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

3.3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez nas tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić firma MS Mirosław Strzyżewski  i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez firmę MS Mirosław Strzyżewski  tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

3.4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej DPD, firmie InPost lub Poczcie Polskiej w celu dostarczenia zamówionych towarów.

3.5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Płatności Blue Media , jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Blue Media S.A.  (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561

3.6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Płatności PayNow , jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności  mBank S.A. (adres siedziby: Warszawa przy ul. Senatorskiej 18), wpisany pod numerem KRS
0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88.

3.7. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

3.8. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail firma MS Mirosław Strzyżewski  będzie wysyłała wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

3.9. W przypadku skierowania do nas przez żądania, udostępniamy dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

3.10. Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez firmy, z które są podwykonawcami naszych usług.

Jeśli udzieliłeś pozwolenia na przetwarzanie danych osobowych wg. polityki prywatności, możesz ją w każdej chwili wycofać poprzez usunięcie swojego konta. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. 

4. Mechanizm cookies, adres IP

4.1. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do MS Mirosław Strzyżewski prowadzącej sklep internetowy pod adresem www.ekstramotek.pl  Zapisywane są one przez nas na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.  Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane przez nas wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika:

- zapamiętania logowania do serwisu 
- zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. 
- umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
- umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;

4.2. Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

- „Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

- „Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych naszej na stronie). Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

4.3. Firma MS Mirosław Strzyżewski  wykorzystuje cookies sesyjne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
c) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4.4. MS Mirosław Strzyżewski  wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
b) Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
c) Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

4.5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies

Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5. Możliwości określenia warunków przechowywania  lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

5.1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5.2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Microsoft EDGE
c) przeglądarka Mozilla Firefox
d) przeglądarka Chrome;
e) przeglądarka Safari
f) przeglądarka Opera

5.3. Możemy gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez I-To przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

5.4. Nasz Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Firma MS Mirosław Strzyżewski nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

6.1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił firmie MS Mirosław Strzyżewski
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. 
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem nasza firma może świadczyć jedynie za zgodą.

6.2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli MS Mirosław Strzyżewski  przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług naszej firmy, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji. 
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. 
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i firma MS Mirosław Strzyżewski nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

6.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. 
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; 
- wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; 
- wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; 
- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; 
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu firma MS Mirosław Strzyżewski podlega; - dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, MS może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług firmy MS Mirosław Strzyżewski , czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług.

6.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Firma MS Mirosław Strzyżewski  nie będzie też wysyłała żadnych komunikatów, w tym marketingowych. 
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

-  gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas MS Mirosław Strzyżewski  ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 
- gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania; 
- gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
- gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

6.5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6.6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności

6.7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.  Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

6.8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, firma MS Mirosław Strzyżewski  spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

6.9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

6.10. Klient ma prawo żądać od  nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.

6.11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

7.  Zarządzanie bezpieczeństwem strony oraz Twoje hasło

7.1. Wszystkie dane osobowe, które podajesz, są chronione przed podejrzeniem i przechwyceniem przez osoby trzecie poprzez certyfikat bezpieczeństwa SSL wystawiony przez Ebexo

7.2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. MS Mirosław Strzyżewski  nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła-kliknij tutaj”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

7.3. Nigdy nie wysyłamy żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta

8. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym poinformujemy Klientów z wyprzedzeniem 7 dni. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@ekstramotek.pl 

Data wejścia w życie: 25.05.2018 r.